Aktivity KVV
Historie KVV
Struktura KVV
Kontakty
Aktulizace WEBu probhla:

12.11.2013 20:58

UPOZORNN

Strnky Klubu vsadkovch vetern Zln byly vytvoeny zatkem prosince 2009 a obsahov jet nejsou naplnny.

Prosme, proto vechny pznivce, kte na n vstoup, o trplivost. Zatm se s nimi ume zachzet.

ivotn jubilea

 

 
 
Ve nejlep do dalch let
pej lenov KVV Zln

Hymna eskoslovenskch vsadk.

Dun stroje vzduchem pes svahy hor
k toku startuje paradesantn sbor.
Ohe v srdci nesem, na vlastn prh
snesem se padky tam, kde to vrah.

R e f r e n:

Paradesantn jednotky mee armdy hrot,
letcm burc motory od vrah dl ns skok.
Dol ! Hotovost! Dol! Pipravit! Vped !
der z oblohy do hlubin pad z letoun ven
na sta mu, brnit svou zem.

Tam kde vhe boje hne v deti stel,
tam parajednotky pistly v hluku dl.
Nrod n nm v , nezklamem jej,
ji nikdy Mnichov! Lidu svou ob dej!

Klub vsadkovch vetern ve Zln zaloil 8.12.1998 Pemek Svozil spolu s Frantikem Pospkem.

Snahou bylo vytvoit dobrovolnou zjmovou a nepolitickou organizaci kter sdruuje bval pslunky vsadkovch tvar v zloze a ve vslub, jejich rodinn pslunky, letce a sportovn parautisty.

Clem klubu je upevovat spoluprci a vzjemn kamardstv mezi leny KVV v esk a Slovensk republice, propagovat a it tradice vsadkovch jednotek, uctvat odkaz vsadk bojujcch a padlch ve II.svtov vlce a shromaovat informace o jejich innosti, dle pak zajiovat ivot v klubu organizovnm spoleenskch a sportovnch akc.

KVV Zln hls

Slavnostn schz za asti pedstavitel sptelench mst a obc jsme spn zakonili rok 2009. Na pelomu roku bv zvykem bilancovat. Vysok ast len a zjem na setkvn a prci v KVV Zln vzrst.
Na lensk schzi dne 27.1.2010 byla schvlena zprva o innosti a etn uzvrka za rok 2009. Pedseda KVV Zln Fr. Pospek seznmil leny a pznivce s plnem innosti a rozpotem pro rok 2010. Mluv klubu JUDr. Pavel Chmelk informoval o jednn s pedstaviteli msta a Zlnskho kraje, kterho se zastnil spolu s primtorkou msta Zln, pan I. Ondrovou a krajskm hejtmanem S. Mikem. Jednn bylo vcn a d se ct, e spn. Z jednn hejtmana bylo patrno, e nezape v sob vojka, Klubu byla pislbena spoluprce a pomoc pi prosazovn jeho poteb a rovn poskytnut finannho pspvku. To se ji spn projevilo pi zajiovn klubov mstnosti pro prci vboru. KVV Zln bude v r. 2010 nadle zamovat svou innost do oblasti spoleenskho dn msta Zlna, mst a obc zlnskho kraje pi slavnostnch vroch a pietnch akcch. Nadle se bude zastovat setkn a sportovnch akc s ostatnmi kluby R a SR a pokraovat v tradinch sportovn-spoleenskch akcch pro sv leny a pznivce.

Za redakn radu
ing. Jaroslav Krystn

Pedseda KVV Zln

mjr. v.v. Josef Krause

lenov vboru Klubu vsadkovch vetern:
Branda Rudolf
ervinka Lubomr
Dvornk Miloslav
Fimbinger Miroslav
Krause Josef
Krystn Jaroslav
Malota Frantiek